Skroten utanför Ryd
23 mars, 2013

 

Bilkyrkogården är ej tillgänglig

Under perioden 6 december 2021 – 22 mars 2022 kommer det att utföras anläggningsarbeten i anslutning till Bilkyrkogården på Kyrkö Mosse utanför Ryd.
Anläggningsarbetet utförs av Eons entreprenörer som ska dra kablar till/från Skåramåla vindkraftspark. Då kablarna ska dras utmed väg 119 så kommer detta medföra att det kommer vara svårt för besökare att ta sig till Bilkyrkogården. Parkeringen kommer vara avstängd då den kommer att användas som upplagsplats för materiel, samt kommer skogsmaskiner, grävmaskiner och andra stora fordon att köra i anläggningsområdet.
 
 
The car cemetery is not available
During the period 6 December 2021 – 22 Mars 2022, construction work will be carried out in connection with Bilkyrkogården on Kyrkö Mosse outside Ryd.
The construction work is carried out by Eon’s contractors who will lay cables to / from Skåramåla wind farm. As the cables will be laid along road 119, this will mean that it will be difficult for visitors to get to Bilkyrkogården. The car park will be closed as it will be used as a storage place for equipment, and forest machines, excavators and other large vehicles will drive in the construction area.
 
 
Der Autofriedhof ist nicht verfügbar
Im Zeitraum 6. Dezember 2021 – 22. Marsch 2022 werden Bauarbeiten im Zusammenhang mit Bilkyrkogården auf Kyrkö Mosse außerhalb von Ryd durchgeführt.
Die Bauarbeiten werden von den Auftragnehmern von Eon ausgeführt, die Kabel zum/vom Windpark Skåramåla verlegen. Da die Kabel entlang der Straße 119 verlegt werden, wird es für Besucher schwierig sein, nach Bilkyrkogården zu gelangen. Der Parkplatz wird geschlossen, da er als Lagerplatz für Geräte genutzt wird und Forstmaschinen, Bagger und andere große Fahrzeuge im Baubereich fahren werden.

 

 Välkommen att besöka Bilkyrkogården i Ryd

BUF_avslutning_20130625 (47)

Natt och dag!

Sommar – vinter

  1. Kontakta oss...